DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Sympatyków Miasta Poniatowa Propagujących Zdrowy Styl Życia " Zdrowa i Sportowa Poniatowa".

Oświadczem, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, opłacania składek członkowskich i wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Sympatyków Miasta Poniatowa Propagujących Zdrowy Styl Życia "Zdrowa i Sportowa Poniatowa".

Upoważniam Zarząd do przetwarzania - w celach statutowych - podanych poniżej moich danych osobowych.

 

Miejscowość.........................................       

               dnia....................................

                                                                            

   podpis.................................

 

Przedstawiam dane osobowe:


 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ................ z dnia .................... Pan/Pani

........................................ został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia

 

 

Poniatowa, dnia.............................

..........................................................

(podpis dwóch członków zarządu)